PEYGAMBER EFENDİMİZİN (SAV) ŞİFA DUALARI

Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, Ebu Katade`nin genç kalması için şöyle dua lütfetti:
`Efleha`llahü vecheke Allahümme barik lehu fi şa`rihi ve beşerihi`
(Allah yüzünün güzelliğini arttırsın. Allah`ım saçını ve vücudunu kendisi için mübarek kıl.)
Ebu Katade(ra) bu duanın bereketiyle yetmiş yaşında vefat ettiği zaman on beş yaşında bir genç gibi gösteriyordu.

Yine bir gazvede Ebu Katade`nin (ra) yüzüne ok isabet etmiş ve yırtılmıştı. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam mübarek eliyle meshetti. Ebu Katade (ra) der ki: `Kat`iyyen ve asla ne acısını ve ne de cerahatini görmedim.`

Bir gün İmam Ebu Kasım Kuşeyri Hazretlerinin çocuğu hastalanmıştı. Çok üzüntü çektiği günlerde Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam`ı rüyasında gördü. Ve Efendimiz`den (asm) şifa talep etti. Peygamber Efendimiz (as): `Oğluna şifa ayetlerini oku` buyurdu. Hazret-i İmam da oğluna şifa ayetlerini okudu ve Allah`ın izniyle oğlu şifa buldu.

Şifa ayetleri şunlardır:
1- `Ve yeşfi sudura kavmi`m-mü`minine ve yüzhib ğayza kulubihim.`
(Allah mü`minler topluluğunun gönüllerini ferahlandırsın, şifa versin ve kalplerindeki ıztırabı gidersin.)

2- `Ya eyyühe`n-nasü kad caet küm mev`ızatun min Rabbikum ve şifaü`l-lima fi`s-suduri ve hüden ve rahmetün li`l-mü`minin.`
(Ey İnsanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerin derdine şifa, mü`minlere bir hidayet ve rahmet gelmiştir.)

3- `Yahrucu mim-butuniha şarabüm-muhtelifün elvanühu fihi şifaü`l-linnasi inne fi zalike le`ayete`l-likavmi`y-yetefekkerun.`
(Onların karınlarından çeşitli renklerde bir şerbet çıkar ki, onda insanlar için şifa bulunur. Düşünen bir topluluk için şüphesiz bunda bir delil vardır.`)

4- `Ve nünezzilü mine`l-Kur`ani ma hüve şifaü`v-ve rahmetü`l-li`l-mü`minin.`
(Biz Kur`an`da mü`minler için şifa ve rahmet olan ayetleri indiriyoruz.)

5- `Ve iza meridtü fehüve yeşfin.`
(Hastalandığımda bana şifa veren Allah`tır.)

6- `Kul hüve li`llezine amenu hüden ve şifaün.`
(De ki: Kur`an, inananlar için hidayet ve şifadır.)

Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam hastalara şöyle dua etmiştir:

1-`Allahümme rabbi`n-nasi ezhibi`l-be`se işfi. Ente`ş-şafi. La şifae illa şifaüke. Şifaen la yüğadiru sekamen. Allahümme işfi abdeke yenke` leke adüvven ev yemşi leke ila salatin.`
(Allah`ım! Ey insanların Rabbi! Şifa ver! Şifa veren ancak Sen`sin! Sen`den başka şifa verecek kimse yoktur! Allah`ım! Şu kuluna şifa ver ki, Senin bir düşmanına acı versin veya Senin rızanı kazanmak için namaz kılmak üzere yürüsün.)
2- `Bismillahi erkike min külli şey`in yü`zike min şerri külli nefsin ev aynü hasidin. Allahümme yeşfike bismillahi erkike.`
(Sana ıztırap veren her şeyden, her kıskanç nefisten, her hasetçi gözden Allah`ın adıyla sana şifa dilerim. Allah sana şifa versin. Allah`ın adıyla sana şifa dilerim.)Kaynak
1- Sözler, 287, 288; 2- Mektubat, s. 145; 3- a.g.e., 139; 4- Tevbe Suresi: 14-15; 5- Yunus Suresi: 57; 6- Nahl Suresi: 69; 7- İsra Suresi: 82; 8- Şuara Suresi: 80; 9- Fussilet Suresi: 44; 10- Ebu Davud, Tıb, 3883; Ebu Davud, Cenaiz, 3107; 11- Tirmizi, Cenaiz,

1 yorum:

  1. arapçasını da yazsanız daha iyi olurdu, bu yazdıklarınız kur'an bilmeyenler için herhalde biliyorsunuz ki kur'an yazısı ile türkçe çevrim yazısı arasında dağlar kadar fark var teşekürler...

    YanıtlaSil